Vorldmar KV-026 - Mesaj Kutusu Açık Rıza Metni

Mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin; Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Vorldmar Mağazacılık Gıda Tekstil Petrol Elektronik Turizm Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenmesine ve yine Aydınlatma Metni'nde belirtildiği şekilde yurt içinde ve yurtdışında yer alan alıcı gruplarına aktarılmasına rıza gösterdiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.
Bu kapsamda ayrıca, açık rızama dayalı olarak işlenen ve/veya aktarılan kişisel verilerimin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin vermiş olduğum açık rızamı dilediğim zaman geri çekme hak ve yetkim bulunduğu hususunda; kişisel verilerimin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin olarak 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafıma tanınan haklar hususunda; son olarak 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafıma tanınan haklarımı ne şekilde kullanabileceğim hususunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Vorldmar KV-002 - Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

VORLDMAR MAĞAZACILIK GIDA TEKSTİL PETROL ELEKTRONİK TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Veri sorumlusu sıfatıyla Vorldmar Mağazacılık Gıda Tekstil Petrol Elektronik Turizm Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, muhafaza edilmesi, silinmesi, yok edilmesi, imha edilmesi, anonim hale getirilmesi ve belirtilen hususlarda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesiyle ilgili bütün süreçlerde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuatlarla belirlenen ilkelere ve sınırlara bağlı kalmaktayız. 
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), Kanun’a ve ilgili ikincil mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmiş olup, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“ilgili kişi”) erişimine sunulmaktadır.
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ KAPSAM VE AMACI
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda, Şirket’in;
Kişisel verileri hangi yöntemlerle topladığı,
Kişisel veri işlenmesinin hukuki sebepleri,
Kişisel verisini işlediği veri grupları (Veri Sahibi Kategorileri),
Hangi tür kişisel verileri işlediği (Veri Kategorileri) ve bu kategorilerde yer alan örnek kişisel veri türleri,
İşlediği kişisel verilerin kullanım amaçları,
Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı teknik ve idari güvenlik tedbirleri,
Kişisel verileri kimlere hangi amaçlarla aktarabileceği,
İşlediği kişisel verilerin saklama ve imha süreleri,
İlgili kişilerin, kişisel verileri üzerindeki hakları ve bu hakları nasıl kullanabilecekleri
detaylı şekilde anlatılmaktadır. 
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirket, kişisel verileri CCTV, e-posta, posta, çerezler, mobil uygulama, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, iş başvuruları esnasında internet üzerinden veya kağıt ortamında, mevzuatın gerektirdiği hallerde veri sahiplerinden bizzat toplamakta ve gerektiği yerde ilgili kişilerin açık rızalarını alarak, açık rıza alınmasının gerekmediği hallerde ise aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirerek, her halükarda ölçülülük ve veri minimizasyonu ilkelerini gözeterek işlemektedir.
Şirket tarafından kişisel veriler, ilgili kişilerin açık rızası, kanunlarda açıkça öngörülmüş olma, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma, sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olma, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi i çin zorunlu olma, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olma, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.
Şirket, yürütmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde, özel nitelikli kişisel verileri, kural olarak veri sahibinin açık rızası alınmadığı takdirde işlememektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler haricindeki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenmekte; sağlık verileri ise ancak ve ancak Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla ve veri sahibinin açık rızası alınarak işlenmektedir. Cinsel hayata ilişkin veriler ise Şirket tarafından hiçbir şekilde işlenmemektedir.
İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ
Şirket, aşağıdaki kişi gruplarının kişisel verilerini işlemektedir. 
Çalışan Adayı, Çalışan, Eski Çalışan,
Çalışan Yakını,
Müşteri,
Çevrimiçi Müşteri (mobil uygulama üyesi),
Ziyaretçi,
İş Ortağı / Tedarikçi Çalışanı/İmza Yetkilisi
Tedarikçi İmza Yetkilisi,
Hissedar/Ortaklar,
Web sitesi ziyaretçisi
Referans

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE ÖRNEK VERİ TÜRLERİ
Şirket tarafından, yukarıda belirtilen ilgili kişi gruplarının aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileri işlenmektedir.
No    İlgili Kişi    Veri Kategorisi    Örnek Veri Türleri
1.    Çalışan Adayı/ Çalışan/ Eski Çalışan    Kimlik Bilgisi    Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Kartı Bilgileri (Seri No, Uyruk, Cinsiyet vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Hali, Ehliyet Bilgileri, İmza
          İletişim Bilgisi     Adres, E-posta, Telefon/Cep Telefonu, E-posta Arşivi
          Finansal Bilgi     Banka Hesap Bilgileri, Maaş Bilgisi, Borç Bakiyesi, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri
          Çalışma Bilgisi    İş Başlama/Bitiş Tarihi ve Saatleri, Departman, Unvan, Bordro Bilgileri, İzin Durumu
          Özlük ve Meslek Bilgisi    Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bilgisi, Askerlik Durumu, Geçmiş İş Deneyimi, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, Referanslar, İşe Giriş/Çıkış Kayıtları, Performans Değerlendirmeleri, AGİ Bilgileri, Sigorta Bilgileri, Emeklilik Bilgisi
          Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi    Sözleşme, İcra ve Dava Dosya Bilgileri, Vekaletname
          Özel Nitelikli Kişisel Veri    Adli Sicil Kaydı, Kan Grubu, Sağlık Raporu, Engellilik Durumu,  
          Yan Haklar ve Menfaatler    Prim ve İkramiye Bilgileri, Yemek Kartı ve Araç Tahsis Bilgileri, Özel Sağlık Sigorta Bilgileri
          Görsel ve işitsel kayıtlar    Fotoğraf
          Diğer    Log Kayıtları, Cihaz Mac Adresi

2.    Çalışan Yakını    
Kimlik Bilgisi    
Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi
          Finansal Bilgi     Gelir Bilgisi 
          Özlük ve Meslek Bilgisi    Öğrenim bilgileri, çalıştığı yer, çalışma durumu

3.    Müşteri    Kimlik Bilgisi    Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası
          İletişim Bilgisi    Adres, telefon numarası, e-posta adresi
          Finansal Bilgi     Kredi Kartı, Banka Kartı, Banka Hesap Bilgileri
4.     Çevrimiçi Müşteri (Mobil uygulama üyesi)    Kimlik Bilgisi     Ad-Soyad
          İletişim Bilgisi    E-posta, Cep Telefonu, Adres
          Finansal Bilgi    Kredi Kartı, Banka Kartı Bilgileri
          Müşteri Bilgisi    Ürüne İlişkin Şikayet ve Talep Bilgileri, Müşteri Talimat ve Kayıtları
5.     Ziyaretçi    İşlem Güvenliği Bilgisi    Log Kayıtları, Cihaz Mac Adresi (Şirket internetinin kullanılması talep edildiğinde)
          Diğer    CCTV
6.

    İş Ortağı / TedarikçiÇalışanı /İmza Yetkilisi    Kimlik Bilgisi    Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, imza
          İletişim Bilgisi    Adres (ev/iş), E-posta, Telefon/Cep Telefonu
7.    Tedarikçi İmza Yetkilisi    Finansal Bilgi    Banka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Teminat Mektubu Nüshaları/Fotokopileri
          Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi    İmza Sirküleri, İmza Beyannamesi, Faaliyet Bilgisi, Vekaletname
8.    Hissedar/  Ortak    Kimlik Bilgisi    Ad-Soyad, TCKN, imza, tabiiyet
          İletişim Bilgisi    Adres, Telefon/Cep Telefonu
          Finans Bilgisi    Banka hesap bilgileri, Kredi kartı bilgileri, Malvarlığı bilgileri
9.    Web sitesi ziyaretçi    İşlem Güvenliği Bilgisi    Çerez Kayıtları, Log Kayıtları, Cihaz Mac Adresi

10.    Referans    Kimlik Bilgisi    Ad-Soyad
          İletişim Bilgisi    E-posta, Telefon/Cep Telefonu
          Özlük ve Meslek Bilgisi    Meslek, Bağlı Bulunduğu Kurum veya Şirket

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM AMAÇLARI
Kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır:
5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 s. İş Kanunu, 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
İşyeri güvenliğinin sağlanması,
Sipariş alınması ve talep halinde siparişin durumu hakkında müşterinin bilgilendirilmesi 
Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, bu verilere yetkisiz üçüncü kişilerce erişimin ve suistimalin önlenmesi,
Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası 
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
Şirketin Hukuk, Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası 
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi, Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
Yetkili Kuruluşlara Kanuni Yükümlülük Gereği Bilgi Verilmesi,
Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,
Şirketin, Şirket Yerleşkelerinin, Tesislerinin, Operasyonlarının, Demirbaşlarının, Kaynaklarının ve Taşınırlarının Güvenliğinin Temini
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE RESMİ MAKAMLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
No    Veri Sahibi    Kişisel Veriler Kiminle ve Hangi Amaçla Paylaşılıyor?
1.    Çalışan/Eski Çalışan/Çalışan Yakını    Yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi amacı ile kişisel verilerin SGK ile paylaşılması, AGİ faaliyetleri kapsamında çalışan yakını bilgilerinin yetkili kurumlarla paylaşılması vb. süreçler söz konusudur.
2.    Müşteri, Çevrimiçi Müşteri    Adli Makamlar; Vergi denetimleri sırasında fiş, fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile paylaşılması söz konusudur. 
3.    Ziyaretçi / Web Sitesi Ziyaretçisi
    Hukuki yükümlülükler kapsamında (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirketin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması; log kayıtlarının resmi kurumlar ile paylaşılması; kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılması söz konusudur.
4.    İş, Çözüm Ortağı / Tedarikçi veya İş Ortağı / Tedarikçi Yetkilisi    Muhasebe tarafından yapılması gereken yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumları ve noterler ile kişisel verilerin paylaşılması; Vergi denetimleri sırasında fiş, fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile paylaşılması; mevcut ticari ilişkiden kaynaklı ödeme yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla finansal verilerin banka ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÖZEL HUKUK GERÇEK/TÜZEL KİŞİLERİ VE AKTARIM AMAÇLARI
Şirket, kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, üçüncü kişilere ve kurumlara aktarmaktadır.
Aktarıma konu olan kişisel veriler, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, ilgili üçüncü kişinin sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dahası aktarım yapılan üçüncü kişiler ile ek protokoller imza edilerek aktarılan kişisel veriler hukuki olarak da korunmaktadır.
Bu kapsamda aşağıda belirtildiği şekilde kişisel veri aktarımları gerçekleştirilmektedir. 
Müşteri ve Çevrimiçi Müşteriye ilişkin bilgiler; Müşteriye ait faturanın yazılı ortamda hazırlanması veya e-faturasının hazırlanarak elektronik olarak gönderilmesi için fatura/e-fatura entegratörü ile fatura bilgileri paylaşılmakta; Hukuki, finansal ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi amacıyla çalışmakta olduğumuz avukatlar ve YMM’ler dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır. 

No    Veri Sahibi    Kişisel Veriler Kiminle ve Hangi Amaçla Paylaşılıyor?
1.    Müşteri / Çevrimiçi Müşteri    Müşteriye ait faturanın yazılı ortamda hazırlanması veya e-faturasının hazırlanarak elektronik olarak gönderilmesi için fatura/e-fatura entegratörü ile fatura bilgilerinin paylaşılması; Hukuki, finansal ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi amacıyla çalışmakta olduğumuz avukatlar ve YMM’ler dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile paylaşılması; Satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisinin kargo şirketi ile paylaşılması söz konusudur.
2.    İş Çözüm Ortağı / Tedarikçi    Fiziki ve elektronik ortamdaki iş çözüm ortağı / tedarikçi verilerinin saklanması ve Şirket’in haklarının korunması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve sürekliliğin sağlanması amaçlarıyla, saklama ve kayıt hizmeti veya hukuk ya da muhasebe hizmeti veren çözüm ortakları ile paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Şirket, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli özeni göstermekte ve gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için aşağıda belirtilen önlemleri alır. 
Anti-Virüs: Şirket’in bilgi teknolojileri altyapısında bulunan tüm bilgisayar ve sunucularda periyodik olarak güncellenen anti-virüs uygulaması yüklüdür.
Firewall: Şirket sunucularını barındıran Data Center ve Felaket Kurtarma Merkezleri periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü Firewall tarafından korunmaktadır. Yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır.
VPN: Tedarikçiler, Şirket sunucu ya da sistemlerine Firewall üzerinde tanımlı bulunan SSL-VPN aracılığı ile erişim sağlayabilmektedirler. Her bir tedarikçi için ayrı SSL-VPN tanımı yapılmış olup, yapılan tanımlama ile tedarikçi sadece kullanması gereken ya da yetkilendirmesi yapılan sistemlere erişim . 
Kullanıcı Tanımlamaları ve Yetki Matrisi: Şirket çalışanlarının, Şirket sistemlerindeki yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılmış olup, herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda yetkiler derhal sonlandırılmaktadır. 
Bilgi güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi: Şirket sunucularında ve Firewallarında meydana gelen ihlaller veya tespit edilen riskler “Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi” sistemine aktarılmaktadır. Bu sistem güvenlik tehdidi oluştuğunda sorumlu personelleri uyarmakta ve ivedi bir şekilde tehdide cevap verilmesi imkânı sağlamaktadır. 
Sızma Testi: Periyodik olarak Şirket sistemindeki sunuculara, bilgisayarlarına sızma testi manuel olarak tedarikçi bir firma tarafından yapılmaktadır. Bu test sonucunda oluşan güvenlik açıkları kapatılarak, ilgili güvenlik açıklarının kapatıldığına dair doğrulama testi yapılmaktadır. Ayrıca Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi sistemi tarafından da otomatik olarak sızma testi .
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (“BYGS”): Şirket bünyesinde oluşturulan BGYS toplantılarında kontrol forumda yer alan başlıklar aylık olarak Bilgi Teknolojileri Direktörü ve CFO tarafından denetlenmektedir. [*yıl ekleyiniz*] yılından bu yana Cobit standartlarında ve GV’nin denetim standartlarına uyumlu olarak oluşturulan denetim listesi periyodik olarak kontrol .
Çalışanlara Eğitim Verilmesi ve Farkındalığın Arttırılması: Şirket çalışanlarının çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak ve bilgi ihlali olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek için çalışanlara düzenli aralıklarla bilgi güvenliği hususunda hatırlatmalar yapılarak eğitimler verilmektedir. Şirket sistem kullanıcılarının farkındalığını artırmak için düzenli olarak kullanıcılara gönderilmektedir. Çıkan sonuçlara göre kullanıcılara gerekirse tekrar hatırlatma ve uyarı yapılmaktadır. 
Temiz Masa Prensibi: Şirket çalışanları, şirket iç kuralları uyarınca temiz masa prensibine uymakla yükümlüdür.
Diğer: Şirket web sitemizde kişisel verilerin alındığı tüm alanlar SSL ile korunmaktadır.
Fiziki Güvenlik: Kağıt ortamındaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlamaktayız.
Çerezler: Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinir..
İhlal Bildirimi: Şirket tarafından gerekli teknik ve idari bilgi güvenliği tedbirlerinin alınmasına rağmen, Şirket tarafından işletilen online platformlara veya Şirket sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve ihlalin sonuçlarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alır.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE İMHA KOŞULLARI
Şirket, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. Bu süreler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Kişisel Veri Türü    Saklama Süresi    Hukuki Dayanağı
Müşteri / Çevrimiçi Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler    Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl;    6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun, 
İş Çözüm Ortağı / Tedarikçilere veya İş Ortağı / Tedarikçi Yetkililerine İlişkin Kişisel Veriler     Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl    6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
İş Başvurusu Sırasında Alınan CV ve Özlük Bilgileri    İş başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Şirket’in meşru menfaatleri, gerekli durumlarda açık rıza
Personele Ait Kişisel Veriler (Kimlik, İletişim, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Verileri, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Fiziksel Mekân Güvenliği)    Özlük Bilgileri personelin yaşamı boyunca, diğer veriler hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, kamera kayıtları 6 ay    4857 Sayılı Kanun, 6698 s. Kanun, Şirket’in meşru menfaatleri 
Personele Ait Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Ceza Mahkumiyeti ve Sağlık Verileri)    Sağlık Verileri 15 yıl, Ceza Mahkumiyeti hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl    6331 Sayılı Kanunu başta olmak üzere kanunlarda öngörülme ve gerekli durumlarda açık rıza
Kamera Kayıtları    *** ay    Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve Fiziki Güvenliğin Sağlanması
Çevrimiçi Ziyaretçilere İlişkin Kişisel Veriler    2 yıl    5651 Sayılı Kanun
Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kayıtlar    10 yıl    4857 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun
Şirket, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, web sitesi, e-posta gibi kanallardan toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7. ve 17. maddeleri ve Türk Ceza Kanunu Madde 138 uyarınca, ilgili kanunların veya ikincil mevzuatın öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. Şirket tarafından periyodik imha süresi 6 ay olarak belirlenmiştir.
Şirket tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini; kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
Şirket, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. 
VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANIMI
Kişisel veri sahibi ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahiptir:
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yol edilmesi halinde bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; https://worldmar.com.tr/ilgili-kisi internet sitesinden erişebileceğiniz “Başvuru Formu”nu doldurup;
Pınarbaşı Mahallesi Diyarbakır Caddesi Atatürk Parkı karşısı Merkez/BATMAN adresine bizzat getirebilir,
Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
[ŞİRKET KEP] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Vorldmar  KV-024 - İlgili Kişi Başvuru Prosedürü

VORLDMAR MAĞAZACILIK GIDA TEKSTİL PETROL ELEKTRONİK TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) kişisel verisi işlenen gerçek kişilere (“İlgili Kişi”) Kanun’un 11. maddesiyle kişisel verilerinin işlenmesine dair belirli haklar tanınmıştır. Buna göre; 
“MADDE 11 - (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.”

BAŞVURU YÖNTEMLERİ
6698 s. Kanun m. 13/1 uyarınca; veri sorumlusu olan Vorldmar Mağazacılık Gıda Tekstil Petrol Elektronik Turizm Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. İlgili Kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri sorumlusu olan Şirketimizden talepte bulunabilir. Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu İlgili Kişi Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak:
İlgili Kişi’nin şahsen başvurusuyla,
Noter vasıtasıyla,
İlgili Kişi tarafından 5070 s. Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle. 
Yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:
Başvuru Yöntemi    Adres    Açıklama
Şahsen Başvuru (İlgili Kişi’nin bizzat gelerek kimliğini tesvik edici belge ile başvurması)    Pınarbaşı Mahallesi Turgut Özal Bulvar No: 41/Z107 Merkez Batman    Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru    Pınarbaşı Mahallesi Turgut Özal Bulvar No: 41/Z107 Merkez Batman    Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza    [KEP ADRESİ]    E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin yukarıda belirlenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Yanıtlarımız Kanun’un 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”ne göre; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti; başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde talep edilecektir.

İlgili Kişi Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
Başvuru sahibi İlgili Kişi’nin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler
Adı ve Soyadı        :
T.C Kimlik Numarası    :
Adres            :
Telefon Numarası     :
E-posta Adresi        :

Lütfen Şirketimizle olan ilişkinizi belirtiniz. (çalışan adayı, çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi vb.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi, bilgi almak istediğiniz veri türünü, aktarım şeklini, uygulamayı, iş sürecini detaylı olarak belirtiniz.


Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz.
    Adresime gönderilmesini istiyorum.
    E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
    Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)


Genel Açıklamalar
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri işlenmesinden/aktarılmasından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimizin ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklıdır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu formda paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun kapsamındaki talebinizin değerlendirilmesi, neticelendirilmesi, ilgili tüm sürecin yönetilmesi ve bu amaçlarla sizlerle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. Talebiniz, talebin niteliğine göre avukatlarımıza, şikâyet yönetimi, kalite kontrol, denetleme ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

İlgili Kişi Taahhüdü
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarıda belirttiğim çerçevede sonuçlandırılmasını talep eder, işbu formda belirtmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı ve Soyadı        : 
Tarih            : 
İmza            :


Vorldmar  KV-022- Çerez Politikası

VORLDMAR MAĞAZACILIK GIDA TEKSTİL PETROL ELEKTRONİK TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ÇEREZ POLİTİKASI

Vorldmar Mağazacılık Gıda Tekstil Petrol Elektronik Turizm Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından internet ortamındaki faaliyetlerimiz kapsamında birtakım çerezler kullanmaktayız. Çerez Politikasının amacı, hangi tür çerezleri ne amaçlarla kullandığımızı, çerezleri nasıl yönettiğimizi, çerezlere karşı hangi işlemleri ne şekilde yapabileceğinizi sizlere açıklamaktır.
ÇEREZ (COOKİE) NEDİR?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar vasıtasıyla bilgisayarınıza (veya akıllı telefon ya da tablet vb. diğer cihazlarınıza) kaydedilen, genelde harf ve rakamlardan oluşan metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar ve ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Bu sayede web sitesi size iletilecek içeriği tayin edebilir.
ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI
İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır:
İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve internet sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek (Parolanızı kaydeden ve internet sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezler ve internet sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezler)
İnternet sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi internet sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; internet sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek ve sonraki kullanımlar için geliştirme ve iyileştirmeler yapmak.  
İnternet sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek.

ÇEREZ TÜRLERİ
İnternet sitemizi kişisel herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, şirketimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. İnternet sitemizde kullanılan çeşitler temel olarak şu şekildedir:
Oturum Çerezleri: Bu çerezler Şirket internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdendir. Oturum çerezleri kullanıcılar tarafından internet sitemize ulaşılmasını ve sitemizde sizlere sunulan özelliklerinden faydalanmanızı sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girme zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
Kalıcı Çerezler: 
Performans Çerezleri: Bu çerezler sayfaların ziyaret periyodu, hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır ve toplanan istatistikler sayesinde internet sitemizde kullanıcı dostu yenileme ve iyileştirmeler yaparak internet sitesinin performansının arttırılmasını sağlar.
Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler, kullanıcının site içinde yapmış olduğu tercihlerin kaydedilmesi yoluyla kullanıcıya sonraki kullanımları için kolaylık sağlanmasını sağlar.
Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Şirket internet sitemizde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır. İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.
Şirket, ayrıca Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics çerezleri ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics çerezlerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için (reddetme seçenekleri dahil), belirtilen adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect 
ÇEREZ YÖNETİMİ
Genel olarak web tarayıcıları otomatik olarak çerezleri kabul edecek şekilde çalışmaktadır. Tarayıcıların sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, siz veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. 
Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının siteye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıda yer alan tablodaki ilgili linklere tıklayarak çerezler hakkında bilgi edinip izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz.

TARAYICI TÜRÜ    BİLGİLENDİRME BAĞLANTISI

 Adobe Analytics    http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
 AOL    https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords    https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics    https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 Google Chrome    http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 Internet Explorer    https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 Mozilla Firefox    http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
 Opera    http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 Safari    https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Diğer Browser’lar    İlgili Browser’ların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org ya da https://www.youronlinechoices.eu/ internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)
İnternet sitemizde kullanılan çerezleri engellemeniz halinde internet sitemizden alınan verimin düşeceğini, internet sitemizin tüm işlevlerine erişemeyebileceğinizi veya erişiminizin sınırlı olabileceğini dolaysıyla internet sitemizin düzgün çalışmayabileceğini bilgilerinize sunarız.
KULLANMAKTA OLDUĞUMUZ ÇEREZLER
Sitemizde kullanmakta olduğumuz farklı türlerdeki çerezler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Sitemizde hem birinci parti çerezler (Şirketimiz tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Çerez Hizmet Sağlayıcı    Çerez İsmi    Çerez Amacı    Çerez Tipi    Çerez Süresi
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcı e-posta izin bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için    Persistent Cookie    Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcı ID bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için    Persistent Cookie    Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcı yaş bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için    Persistent Cookie    Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcı Cinsiyet bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için    Persistent Cookie    Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcı kayıt tarihi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için    Persistent Cookie    Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcı sisteme son giriş zamanı - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için    Persistent Cookie    Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcı VIP bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için    Persistent Cookie    Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcının hashlanmiş email bilgisi - Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için    Persistent Cookie    Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcının +18 ürünleri görüntüleme izni için    Persistent Cookie    1 Gün
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcının sisteme giriş bilgilerini girmeden login olabilmesi için    Persistent Cookie    1 Hafta
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcının Hangi gelir ortağı ile siteye yönlendirildiğini tutmak için    Persistent Cookie    1 Gün
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Misafir Kullanıcının sepet içeriğine erişebilmek için    Persistent Cookie    1 Ay
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Alıcının Google Tag Manager tarafından segmentlenmesi için    Persistent Cookie    1 Gün
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    MobileWeb görünümünden site görünümüne geçme bilgisi için    Persistent Cookie    1 Gün
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    MobileWeb’in Landing sayfasının gösterilip gösterilmediğini tutmak için    Persistent Cookie    4 Saat
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Platformu kullanan kullanıcının üye olup olmadığını tutmak için    Persistent Cookie    1 Ay
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Günlük Affilate Kampanyalarının kampaya kodlarını saklamak için    Persistent Cookie    Kampanya Süresi Boyunca
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Affilate Kampanyalarının kampaya kodlarını saklamak için    Persistent Cookie    Kampanya Süresi Boyunca
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Son görüntülenen ürünlerin listesini tutan ID’yi saklamak için    Persistent Cookie    1 Ay
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Kullanıcının Facebook ile login olduğunun tutulması için    Persistent Cookie    1 Ay
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Kullanıcının Criteo ile geldiğini bilgisini tutmak için    Persistent Cookie    1 Ay
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Kullanıcının üyeliğini o oturumda yapıp yapmadığını tutmak için    Session Cookie    Tarayıcı Session süresi boyunca
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Kullanıcı session Id bilgisi    Session Cookie    Tarayıcı Session süresi boyunca
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Kullanıcıya gösterilecek Captca ID’sini tutmak için    Session Cookie    Tarayıcı Session süresi boyunca
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Kullanıcının hızlı erişim ve kısayol erişim linkleri ile geldiğini tutmak için    Session Cookie    Tarayıcı Session süresi boyunca
[hizmet-sağlayıcı]    [çerez-ismi]    Kullanıcının o an hangi url’de olduğunu tutmak için.    Session Cookie    Tarayıcı Session süresi boyunca


Vordmar KV-025- Mesaj Kutusu Aydınlatma Metni


A) VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak Vorldmar Mağazacılık Gıda Tekstil Petrol Elektronik Turizm Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Worldmar” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.
B) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 
İnternet sitemizde yer alan mesaj kutusu üzerinden bizimle iletişime geçmeniz hâlinde; adınız, soyadınız, e-mail adresiniz ve mesaj içeriğinde yer verdiğiniz kişisel verileriniz işbu faaliyet kapsamında Worldmar tarafından işlenecektir.
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerekli hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.
C) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER ve AKTARIM AMAÇLARI 
Kişisel verileriniz “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak ve gerekli veri minimizasyonu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimiz ve hissedarlarıyla, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, arşivleme hizmeti verenler, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, özel iş ortaklığımızın olduğu kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere; 
Ayrıca; denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, iş danışmanlarıyla; yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

D) KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ 

Kişisel verileriniz, internet sitemizde yer alan elektronik formun doldurulması suretiyle elde edilecek olup; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan temel ilkelere bağlı kalınarak; sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Worldmar’in meşru menfaatleri için zorunluluk arz ettiği ölçüde ve yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca alınması gereken noktalarda açık rıza alınmak suretiyle işlenecektir.
E) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için *** ile iletişime geçebilir veya http://www.worldmar.com.tr/ilgili-kisi adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;
Pınarbaşı Mahallesi Turgut Özal Bulvar No: 41/Z107 Merkez Batman adresine bizzat getirebilir,
Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
(ŞİRKET KEP ADRESİ) adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz